2023 – Taça Farroupilha – Fronteira

2023 – Taça Farroupilha – Fronteira

(1)

Taça Farroupilha – Fronteira
Uruguaiana (RS)

(1)

Taça Farroupilha – Fronteira
Maçambará (RS)

(2)

Taça Farroupilha – Fronteira
São Borja (RS)

(2)

Taça Farroupilha – Fronteira
Uruguaiana (RS)

(3)

Taça Farroupilha – Fronteira
Itaqui (RS)

(4)

Taça Farroupilha – Fronteira
São Borja (RS)

(4)

Taça Farroupilha – Fronteira
Uruguaiana (RS)

(3)

Taça Farroupilha – Fronteira
Maçambará (RS)

(5)

Taça Farroupilha – Fronteira
Itaqui (RS)

(5)

Taça Farroupilha – Fronteira
Maçambará (RS)

(6)

Taça Farroupilha – Fronteira
São Borja (RS)

(6)

Taça Farroupilha – Fronteira
Itaqui (RS)